Постачання природного газу для підприємств

Загальні умови постачання природного газу

 • Постачання природного газу споживачу здійснюється на підставі договору постачання природного газу між постачальником та споживачем, який укладається відповідно до вимог Правил постачання природного газу, та після включення споживача до Реєстру споживачів постачальника в інформаційній платформі Оператора ГТС у відповідному розрахунковому періоді в порядку, визначеному Кодексом газотранспортної системи. Постачальник не має права реєструвати споживача у власному Реєстрі споживачів постачальника у розрахунковому періоді, не погодженому зі споживачем.

 • За відсутності у споживача діючого постачальника (тобто в ситуації, коли споживач не включений до Реєстру споживачів будь-якого постачальника) у відповідному розрахунковому періоді споживач не має права здійснювати відбір (споживання) природного газу з газорозподільної системи та має подати до Оператора ГРМ письмову заяву про припинення розподілу природного газу на його об’єкт.

 • Згідно договору постачання природного газу постачальник зобов’язаний поставити споживачу природний газ у необхідних для споживача об’ємах (обсягах), а споживач зобов’язаний своєчасно оплачувати постачальнику вартість природного газу у розмірі, строки та порядку, що визначені договором.

 • Постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, окрім випадків, передбачених законодавством України.

 • З метою недопущення постачальником небалансу між обсягами природного газу, поданими ним у газотранспортну систему для потреб своїх споживачів, та обсягами природного газу, відібраними/спожитими його споживачами, у договорі постачання природного газу за домовленістю сторін (споживача та постачальника) може бути визначена процедура передачі споживачем даних про фактичне споживання природного газу за попередню газову добу.
 • У разі передачі об’єкта споживача або його частини в оренду та обумовлення договором оренди передачі орендареві відповідних повноважень щодо забезпечення орендованого об’єкта або його частини природним газом між орендарем та постачальником може бути укладений договір постачання природного газу.

 • У разі звільнення займаного приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом споживач зобов’язаний повідомити постачальника та Оператора ГРМ/ГТС не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом та надати заяву про розірвання договору і здійснити оплату всіх видів платежів, передбачених відповідними договорами, до вказаного споживачем дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом включно. У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення споживачем постачальника про звільнення приміщення та/або остаточне припинення користування природним газом споживач зобов’язаний здійснювати оплату спожитого об’єктами газоспоживання природного газу та інших платежів, виходячи з умов відповідних договорів. Договір постачання природного газу з новим споживачем укладається після розірвання договору із споживачем, який звільняє приміщення.
 • Постачальник забезпечує споживача необхідними підтвердженими обсягами природного газу відповідно до умов договору постачання природного газу.

 • За розрахункову одиницю поставленого природного газу приймається метр кубічний природного газу, приведений до стандартних умов і виражений в енергетичних одиницях.
• За умови дотримання споживачем умов договору постачання природного газу постачальник зобов’язаний забезпечити своєчасну реєстрацію споживача в Реєстрі споживачів постачальника (на інформаційній платформі Оператора ГТС) у відповідному розрахунковому періоді.

 • Споживач самостійно контролює власне газоспоживання та для недопущення перевищення підтвердженого обсягу природного газу в розрахунковому періоді має самостійно і завчасно обмежити (припинити) власне газоспоживання. В іншому разі до споживача можуть бути застосовані відповідні заходи з боку постачальника, передбачені Правилами постачання природного газу, у тому числі примусове обмеження (припинення) газопостачання.
 • Постачальник має право оперативно контролювати обсяг споживання природного газу споживачем, використовуючи інформаційну платформу Оператора ГТС або інформацію споживача, а також шляхом самостійного контролю обсягів споживання природного газу на об’єкті споживача.

 • Споживач та його постачальник мають право на коригування протягом розрахункового періоду підтверджених обсягів природного газу відповідно до умов договору постачання природного газу.

 • Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг) постачання природного газу споживачу його постачальником буде перевищувати підтверджений обсяг природного газу на цей період, споживач має компенсувати постачальнику вартість різниці між підтвердженим обсягом природного газу та фактичним об’ємом (обсягом) споживання природного газу за ціною вартості природного газу, визначеною договором постачання природного газу. При цьому постачальник має право вимагати від споживача відшкодування збитків за перевищення об’єму (обсягу) природного газу.
 • За підсумками розрахункового періоду споживач до 05 числа місяця, наступного за розрахунковим, зобов’язаний надати діючому постачальнику копію відповідного акта про фактичний об’єм (обсяг) розподіленого (протранспортованого) природного газу споживачу за розрахунковий період, що складений між Оператором ГРМ/ГТС та споживачем, відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи/Кодексу газорозподільних систем.
 • На підставі отриманих від споживача даних та/або даних Оператора ГТС постачальник протягом трьох робочих днів готує та надає споживачу два примірники акта приймання-передачі природного газу за розрахунковий період, підписані уповноваженим представником постачальника.

 • Взаємовідносини між постачальником і Оператором ГТС щодо обміну інформацією про фактичні обсяги споживання природного газу споживачем регулюються Кодексом газотранспортної системи та окремим договором транспортування природного газу, укладеним між постачальником та Оператором ГТС.

 • Споживач протягом двох днів з дати одержання акта приймання-передачі природного газу зобов’язується повернути постачальнику один примірник оригіналу акта приймання-передачі природного газу, підписаний уповноваженим представником споживача, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акта приймання-передачі природного газу. У випадку відмови від підписання акта приймання-передачі природного газу розбіжності підлягають урегулюванню відповідно до договору або в судовому порядку. До прийняття рішення судом вартість поставленого природного газу встановлюється відповідно до даних постачальника.
 • Постачальник має право ініціювати/вживати заходів з припинення або обмеження в установленому порядку постачання природного газу споживачу в разі:
1) проведення споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за договором;
2) перевищення підтвердженого обсягу природного газу, якщо інше не передбачено договором постачання природного газу; 3) розірвання договору постачання природного газу;
4) відмови від підписання акта приймання-передачі без відповідного письмового обґрунтування;
5) настання заходів, передбачених Правилами про безпеку постачання природного газу, що діють відповідно до вимог статті 5 Закону України “Про ринок природного газу” та поширюються на споживачів, що не є захищеними відповідно до зазначених Правил.
• Газопостачання споживачу може бути припинено (обмежено) в інших випадках, передбачених Законом України «Про ринок природного газу», Кодексом газотранспортної системи, Кодексом газорозподільних систем, Правилами безпеки систем газопостачання.

 • За необхідності здійснення заходів з обмеження або припинення газопостачання споживачу постачальник надсилає споживачу не менше ніж за три доби (для підприємств металургійної та хімічної промисловості – не менше ніж за 5 діб) до дати такого припинення повідомлення (з позначкою про вручення) про необхідність самостійно обмежити чи припинити газоспоживання з певного періоду (день, година тощо) та у визначений зі споживачем час має право опломбувати запірні пристрої споживача, за допомогою яких споживач самостійно обмежив чи припинив подачу природного газу на власні об’єкти. Повідомлення має бути складено відповідно до форми повідомлення, встановленої наказом Міністерства палива та енергетики України від 03 липня 2009 року № 338, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 липня 2009 року за № 703/16719, та містити підставу припинення, дату та час, коли споживачу необхідно самостійно обмежити чи припинити споживання природного газу.

 • Постачальник має право здійснити заходи з обмеження чи припинення газопостачання споживачу через залучення до цих робіт Оператора ГРМ/ГТС. Для цього у постачальника має бути укладений з Оператором ГРМ/ГТС договір на виконання робіт, пов’язаних з припиненням/обмеженням газопостачання споживачам. За необхідності здійснення заходів з обмеження чи припинення газопостачання споживачу Оператором ГРМ/ГТС постачальник надсилає Оператору ГРМ/ГТС відповідне письмове повідомлення (з позначкою про вручення) про необхідність здійснення ним заходів з припинення/обмеження розподілу/транспортування природного газу споживачу, копію якого надсилає споживачу (з позначкою про вручення), в якому повинен зазначити підстави припинення, дату та час, коли необхідно обмежити чи припинити розподіл (транспортування) природного газу на об’єкт (об’єкти) споживача. У такому разі Оператор ГРМ/ГТС відповідно до умов укладеного договору на виконання робіт, пов’язаних з припиненням/обмеженням газопостачання, здійснює відповідне обмеження чи припинення розподілу/транспортування природного газу з дотриманням правил безпеки та нормативних документів, що визначають порядок обмеження/припинення природного газу, зокрема Кодексу газорозподільних систем або Кодексу газотранспортної системи.

 • У разі одержання повідомлення про припинення або обмеження постачання природного газу споживач зобов’язаний з дотриманням правил безпеки обмежити (припинити) власне споживання природного газу, а в разі, якщо обмеження (припинення) природного газу буде здійснюватися Оператором ГРМ/ГТС, ужити комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню аварійних ситуацій, та підготувати власне газоспоживне обладнання до обмеження (припинення) розподілу/транспортування природного газу.

 • У разі усунення споживачем до зазначеного в повідомленні часу фактів, що стали причиною надіслання повідомлення, і при цьому, якщо споживач завчасно (до дня припинення/обмеження) надав постачальнику підтвердні документи (а Оператору ГРМ/ГТС – копії), газопостачання не припиняється (не обмежується).

 • Відновлення газопостачання здійснюється за погодженням постачальника та після відшкодування споживачем витрат на припинення та відновлення газопостачання, що понесені постачальником та/або Оператором ГРМ/ГТС.

Укладання договору про постачання природного газу з ТОВ «Енергум»

Підставою для постачання природного газу споживачу є:

 • наявність у споживача, об’єкт якого підключений до газорозподільної системи, договору розподілу природного газу, укладеного в установленому порядку між споживачем та Оператором ГРМ, та присвоєння споживачу Оператором ГРМ персонального ЕІС-коду як суб’єкту ринку природного газу;
 • наявність у споживача, об’єкт якого підключений до газотранспортної системи, договору транспортування природного газу, укладеного в установленому порядку між споживачем та Оператором ГТС, та присвоєння споживачу Оператором ГТС персонального ЕІС-коду як суб’єкту ринку природного газу;
 • наявність у споживача укладеного з постачальником договору постачання природного газу та дотримання його умов
 • включення споживача до Реєстру споживачів постачальника у відповідному розрахунковому періоді;
 • відсутність простроченої заборгованості споживача за поставлений природний газ перед діючим постачальником (за його наявності), що має підтверджуватися письмовою довідкою діючого постачальника або складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків.

Постачання природного газу споживачу здійснюється за договором постачання природного газу, за яким постачальник зобов’язаний поставити споживачу природний газ у необхідних для споживача об’ємах (обсягах), а споживач зобов’язаний своєчасно оплачувати постачальнику вартість природного газу у розмірі, строки та порядку, що визначені договором.

Для укладення договору постачання природного газу споживач має надати постачальнику такі документи:

 1. заяву про укладення договору, в якій зазначити свій персональний ЕІС-код та очікувані об’єми (обсяги) споживання природного газу на період дії договору;
 2. належним чином завірену копію документа, яким визначено право власності чи користування на об’єкт споживача;
 3. копії документів на право укладання договору, які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи-підприємця та уповноваженої особи на підписання договору, та копію документа про взяття на облік у контролюючих органах;
 4. довідку (акт звірки розрахунків) про відсутність простроченої заборгованості споживача за поставлений газ перед діючим постачальником за поставлений природний газ, підписану діючим постачальником (за його наявності).

Укладення договору постачання природного газу здійснюється з урахуванням вимог:

 • споживач має право укласти договір постачання природного газу з будь-яким постачальником за умови відсутності простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником;
 • договір постачання природного газу не укладається в разі закупівлі природного газу постачальником на власні потреби з власного обсягу природного газу;
 • договір постачання природного газу укладається на весь очікуваний обсяг споживання природного газу в розрахунковому періоді, необхідний споживачу, або по його точці комерційного обліку, якій присвоєно окремий EIC-код.

Для укладення з нами Договору попостачання природного газу пропонуємо Вам звернутись до співробітників ТОВ «Енергум» за телефоном 066-925-29-01.

Договір про постачання природного газу з ТОВ «Енергум»

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

(витяг з договору про постачання природного газу з ТОВ «»Енергум)

1. Права та обов’язки Споживача

1.1. Споживач має право:

1) отримувати природний газ на умовах, зазначених у цьому Договорі;

2) отримувати інформацію про ціну природного газу, про обсяги та інші показання власного споживання природного газу;

3) вимагати від Постачальника проведення звірки розрахункових даних та/або оскаржувати їх в установленому цим Договором та законодавством порядку;

4) провести звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акта;

5) оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії Постачальника, що порушують права Споживача, та брати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених чинними нормативно-правовими актами та цим Договором;

6) на дострокове розірвання Договору, якщо Постачальник повідомив Споживача про намір внесення змін до Договору в частині умов постачання та нові умови постачання виявилися для нього неприйнятними;

7) на своєчасне отримання достовірної інформації, в тому числі передбаченої Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»

8) інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим Договором.

1.2. Споживач зобов’язується:

1) забезпечувати своєчасну та повну оплату поставленого природного газу згідно з умовами цього Договору;

2) укласти в установленому порядку договір розподілу природного газу з Оператором ГРМ;

3) укласти в установленому порядку договір транспортування природного газу з Оператором ГТС;

4) не допускати несанкціонованого відбору природного газу;

5) своєчасно повідомляти Постачальника про всі зміни щодо персоніфікованих даних;

6) безперешкодно допускати на свою територію, об’єкти, приміщення, де розташовані вузли обліку газу, прилади обліку газу, лічильники газу тощо, представників Постачальника для звіряння показань фактично використаних обсягів природного газу;

7) проводити на вимогу Постачальника звіряння фактично використаних обсягів природного газу та пред’являти на вимогу Постачальника для перевірки правильності оплати та відповідності записів у них показанням лічильника газу;

8) відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником, що покладені на нього чинними нормативно-правовими актами та/або цим Договором;

9) виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинним законодавством та/або цим Договором.

2. Права і обов'язки Постачальника

2.1. Постачальник має право:

1) отримувати від Споживача плату за поставлений природний газ відповідно до умов даного Договору;

2) контролювати правильність оформлення Споживачем платіжних документів;

3) ініціювати припинення постачання природного газу Споживачу у порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством;

4) на безперешкодний доступ до комерційних вузлів обліку газу, що встановлені на об'єктах Споживача, для звірки даних фактичних обсягів споживання природного газу;

5) проводити разом із Споживачем звіряння фактично використаних обсягів природного 4 газу;

6) на повну і достовірну інформацію від Споживача щодо режимів вибірки (споживання) природного газу;

7) отримувати відшкодування збитків від Споживача, що завдані Постачальнику у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства;

8) ініціювати/вживати заходів з припинення або обмеження в установленому порядку постачання природного газу Споживачу в разі:

- проведення Споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за Договором;

- розірвання договору постачання природного газу;

- відмови від підписання акту приймання-передачі без відповідного письмового обґрунтування;

- настання заходів, передбачених Правилами про безпеку постачання природного газу, що діють відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про ринок природного газу» та поширюються на споживачів, що не є захищеними;

- в інших випадках, передбачених Законом України «Про ринок природного газу», Кодексом ГТС, Кодексом ГРС, Правилами безпеки систем газопостачання.

9) мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим Договором.

2.2. Постачальник зобов’язується:

1) дотримуватись вимог «Правил постачання природного газу»;

2) постачати природний газ на умовах та в обсягах, визначених даним Договором, за умови дотримання Споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;

3) подавати Оператору ГТС всі необхідні документи для підтвердження обсягу природного газу необхідного Споживачу за умови, що Споживач виконав свої обов’язки перед Постачальником, для замовлення необхідного обсягу природного газу;

4) дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів природного газу;

5) відшкодовувати збитки, завдані Споживачу у випадку невиконання або неналежного виконання Постачальником своїх зобов’язань що покладені на нього чинними нормативно-правовими актами та цим Договором;

6) виконувати інші обов’язки, покладені на Постачальника чинним законодавством України.

Ціна, спосіб та умови оплати

 1. Ціна природного газу
 2. Ціна природного газу визначається за формулою:
Ц = ЦБ + ВП , де Ц ‒ ціна постачання природного газу ТОВ «Енергум»;

  ЦБ ‒ ринкова ціна природного газу за даними Української енергетичної біржі;

  ВП ‒ вартість послуг з постачання в розмірі 300,00 грн. з ПДВ (у залежності від обсягу постачання можливе гнучке ціноутворення).

 3. Cпосіб оплати за споживання природного газу
 4. Оплата кінцевого споживача за природний газ здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на поточний рахунок постачальника

 5. Умови оплати за споживання природного газу
 6. Розрахунки споживача за поставлений природний газ здійснюються за розрахунковий період відповідно до умов договору постачання природного газу.

  ТОВ «Енергум» постачає природний газ кінцевим споживачам на умовах попередньої оплати в розмірі 100% вартості природного газу, обсяг якого вказано в заявці споживача.

 7. Недоплата та переплата за природний газ
 8. У випадку недоплати вартості природного газу за розрахунковий період споживач проводить остаточний розрахунок відповідно до умов договору постачання природного газу.

  У разі переплати сума переплати зараховується в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок споживача на його письмову вимогу.

 9. Порядок погашення заборгованості з оплати за природний газ
 10. У разі виникнення у споживача заборгованості за договором постачання природного газу за домовленістю сторін (постачальника та споживача) може бути укладений графік погашення заборгованості, який оформлюється додатком до договору або окремим договором про реструктуризацію заборгованості.

  У разі відсутності графіка погашення заборгованості постачальник має право грошові кошти, отримані від споживача в поточному розрахунковому періоді, зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості споживача відповідно до черговості її виникнення.

  Укладення сторонами та дотримання споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє споживача від виконання поточних зобов’язань за договором.

  У разі відсутності графіка погашення заборгованості або його недотримання чи неоплати поточних платежів постачальник має право у порядку, визначеному цим розділом та договором постачання природного газу, припинити або обмежити постачання природного газу на об’єкт споживача до повного погашення заборгованості.

Вирішення спорів

У випадку виникнення спірних питань, звертайтеся за адресою:

02660, м. Київ, вул Магнітогорська, 1, офіс 5 (адреса центру прийому споживачів)

( юридична адреса: 03186, м.Київ, вул.Авіаконструктора Антонова, будинок 5, літера А, офіс 320)

Відповідальна особа – заступник директора Радченко Олександр Миколайович

тел.: 066-925-29-01, 044-291-50-35 (пн-пт 9:00-15:00)

Електронна пошта: energum_k@ukr.net

Режим роботи:

понеділок - п'ятниця з 9:00 до 15:00

субота, неділя – вихідні

Всі Спори і розбіжності, які можуть виникнути щодо тлумачення і застосування Договору постачання природного газу у або в зв'язку з ним, або інші суперечки, які можуть виникнути при взаємодії між Постачальником і Споживачем будуть вирішуватися шляхом переговорів і консультацій. У випадку неможливості досягнення згоди Сторін в процесі переговорів і консультацій, Сторони мають право звернутися іззаявою про вирішення спору в Регулятора або його територіального підрозділу і / або передати спір до господарських судів України. Врегулювання суперечок Регулятором або його територіальним підрозділом здійснюється відповідно до затвердженого Регулятором порядку. Звернення до регулятора або його територіального підрозділу не позбавляє Сторони права на вирішення спору в судовому порядку.

Розгляд скарг та врегулювання спорів Регулятором ринку природного газу в Україні (НКРЕКП)

Споживач та постачальник не обмежуються в праві звернутися до Регулятора ринку природного газу в Україні (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) чи його територіальних підрозділів за відповідними роз’ясненнями щодо застосування Правил постачання природного газу та правовідносин на ринку природного газу.

Регулятор розглядає скарги споживачів щодо порушення їхніх прав та інтересів суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також вирішує спори, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, з питань:

1) доступу/приєднання до електричних, теплових та газових мереж, нафто- та продуктопроводів, мереж централізованого водопостачання і водовідведення;

2) дотримання суб’єктами господарювання ліцензійних умов;

3) якості товарів і послуг, що надаються споживачам у сферах енергетики та комунальних послуг;

4) інших питань, розгляд яких віднесено законом до компетенції Регулятора.

Регулятор розглядає скарги споживачів відповідно до Закону України “Про звернення громадян”.

Під час розгляду скарг, вирішення спорів Регулятор має право вимагати від суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, копії документів, пояснення та іншу інформацію, необхідні для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спорів. До прийняття рішення по суті спірного питання Регулятор може проводити попередні слухання із залученням заінтересованих осіб та, за потреби, проводити позапланові перевірки.

За результатами розгляду скарги, вирішення спорів Регулятор приймає рішення про:

1) припинення порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідній сфері;

2) припинення порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, ліцензійних умов;

3) накладення штрафу на суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у встановленому порядку;

4) припинення розгляду звернення заявника.

Рішення Регулятора надається суб’єкту господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, шляхом надсилання або вручення під розписку.

Рішення, прийняте Регулятором у ході досудового розгляду спору, є обов’язковим до виконання учасниками спору і може бути оскаржене в суді.

У разі недосягнення між споживачем та постачальником згоди спірні питання вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством, у тому числі в судовому порядку.

Ви неправильно заповнили форму. Перевірте будь ласка ще раз.